Ogólne warunki świadczenia usług Tonezone

1. DEFINICJE
TONEZONE – spółka pod firmą “Tone Zone sp. z o.o.” z siedzibą w Gdańsku, ul. Kilińskiego 4, 80-452 Gdańsk, adres korespondencyjny: Tone Zone sp. z o.o., Galeria Metropolia, II p. z dopiskiem „Tonezone”, ul. Kilińskiego 4, 80-452 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000598834, NIP 5252645294, REGON 363651101, kapitał zakładowy 5.000,00 złotych, świadcząca w Klubach Zajęcia dla Uczestników na zasadach przewidzianych Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług;
KLUBY – prowadzone przez Tonezone kluby fitness, których aktualna lista dostępna jest w Serwisie i Aplikacji Mobilnej, w których prowadzone są Zajęcia dla Uczestników;
ZAJĘCIA – prowadzone przez Tonezone w Klubach według ustalonego harmonogramu sportowo-rekreacyjne, tematyczne ćwiczenia grupowe skierowane do Uczestników, mające łącznie na celu poprawę ich kondycji fizycznej, a udział w których wymaga dokonania uprzedniej Rezerwacji;
REGULAMIN ZAJĘĆ – regulamin ustalający warunki, zasady i porządek Zajęć prowadzonych przez Tonezone w Klubach, udostępniany Uczestnikom przed zawarciem umów i dostępny w Klubach.
OPŁATA – należność uiszczana przez Uczestników, którzy zawarli Umowę Członkowską albo Umowę o Pakiet Dni Wejściowych, w wysokości określonej każdorazowo w cenniku dla danej umowy i udostępnianej Uczestnikowi przed zawarciem umowy odpowiednio w Klubie, poprzez Serwis bądź w Aplikacji;
UCZESTNIK – pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polski, która zawrze z Tonezone Umowę Członkowską, Umowę na Pakiet Dni Wejściowych bądź Umowę o Jednorazowe Wejście;
UMOWA CZŁONKOWSKA- zawierana pomiędzy Uczestnikiem a Tonezone odpłatna umowa o świadczenie usług poprawy kondycji fizycznej polegających na świadczeniu przez Tonezone w Klubach Zajęć dla Uczestników uprawniająca Uczestnika do udziału w nieokreślonej ich liczbie w danym Zadeklarowanym Okresie Członkostwa – po dokonaniu każdorazowo uprzedniej Rezerwacji;
ZADEKLAROWANY OKRES CZŁONKOSTWA – minimalny czas, na jaki Uczestnik zobowiązuje się zawrzeć Umowę Członkowską, liczony w pełnych miesiącach kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Członkowskiej do ostatniego dnia ostatniego miesiąca Zadeklarowanego Okresu Członkostwa,; nie dotyczy Uczestników, którzy korzystają z Zajęć na podstawie Umowy o Pakiet Zajęć bądź Umowy o Jednorazowe Uczestnictwo.
UMOWA O PAKIET DNI WEJŚCIOWYCH – zawierana na czas oznaczony pomiędzy Uczestnikiem a Tonezone odpłatna umowa o świadczenie usług poprawy kondycji fizycznej polegających na świadczeniu przez Tonezone w Klubach Zajęć dla Uczestników uprawniająca Uczestnika do udziału w Zajęciach w określonej w umowie liczbie dni w danym okresie – po dokonaniu każdorazowo uprzedniej Rezerwacji;
UMOWA O JEDNORAZOWE WEJŚCIE – zawierana pomiędzy Uczestnikiem a Tonezone nieodpłatna umowa o charakterze promocyjnym umożliwiająca jednorazowy udział Uczestnika w określonym dniu, w którym prowadzone są Zajęciach (wejściówka jednorazowa) – po dokonaniu uprzedniej Rezerwacji przez takimi Zajęciami;
REZERWACJA – czynność polegająca na wyborze przez Uczestnika Zajęć spośród oferowanych przez Tonezone, będąca warunkiem uczestnictwa w wybranych Zajęciach, dokonywana wyłącznie poprzez Serwis bądź Aplikację Mobilną;
SERWIS – serwis internetowy “Tonezone” świadczony przez Tonezone drogą elektroniczną pod adresem domenowym https://www.tonezone.eu, umożliwiający zawarcie Umowy Członkowskiej, Umowy o Pakiet Dni Wejściowych oraz dokonywanie Rezerwacji;
APLIKACJA – oprogramowanie “Tonezone Health & Fitness” przeznaczone na urządzenia mobilne z systemami iOS i Android świadczone przez Tonezone, umożliwiające zawarcie Umowy o Pakiet Dni Wejściowych oraz dokonywanie Rezerwacji;
OGÓLNE WARUNKI – niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług regulujące prawa i obowiązki Tonezone oraz Uczestników w związku ze świadczeniem Zajęć na podstawie Umowy Członkowskiej, Umowy o Pakiet Dni Wejściowych bądź Umowy o Jednorazowe Wejście.

 

2. UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

1. Tonezone umożliwia Uczestnikom udział w Zajęciach organizowanych w Klubach na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach.
2. Aktualna lista proponowanych Uczestnikom Zajęć wraz z ich opisem, harmonogramem i wysokością Opłaty dostępna jest w Klubach, w Serwisie oraz Aplikacji.
3. Warunkiem udziału Uczestnika w Zajęciach jest zawarcie z Tonezone:
1) Umowy Członkowskiej, albo
2) Umowy o Pakiet Dni Wejściowych,
3) Umowy o Jednorazowe Wejście,

4) Umowy Członkowskiej dla posiadaczy kart Multisport PLUS
– na zasadach przewidzianych Ogólnymi Warunkami oraz dokonanie przez Uczestnika Rezerwacji wybranych przez niego Zajęć.
4. Rezerwacja Zajęć dokonywana jest wyłącznie poprzez Serwis albo Aplikację po uprzednim zarejestrowaniu się Uczestnika w Serwisie albo w Aplikacji na zasadach przewidzianych w pkt. 7 Ogólnych Warunków.
5. Rezerwacji na wybrane Zajęcia należy dokonywać nie później niż przed godzina ich rozpoczęcia zgodnie z harmonogramem Zajęć.
6. W przypadku niemożności wzięcia udziału w Zajęciach, Uczestnik obowiązany jest odwołać Rezerwację nie później niż na jedną (1) godzinę przed planowanym rozpoczęciem Zajęć poprzez Serwis albo Aplikację w celu umożliwienia innym Uczestnikom wzięcia udziału w tych Zajęciach.
7. Liczba Uczestników, którzy mogą wziąć udział w danych Zajęciach w określonym harmonogramem terminie, może być ograniczona z uwagi na wymogi bezpieczeństwa Uczestników i obiektywne warunki lokalowe Klubu. O możliwości dokonania przez Uczestnika Rezerwacji wybranych Zajęć decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń. Po wyczerpaniu puli miejsc na dane Zajęcia, brak możliwości dokonania na nie Rezerwacji, a Uczestnik może skorzystać z takich Zajęć w innym dogodnym terminie określonym harmonogramem.
8. W czasie uczestnictwa w Zajęciach Uczestnicy obowiązani są do stosowania się do Regulaminu Zajęć oraz zaleceń wydawanych przez instruktorów i personel Tonezone mających na celu zapewnienie niezakłóconego i sprawnego toku Zajęć oraz bezpieczeństwo ich Uczestników.

 

3. UMOWA CZŁONKOWSKA

1. Uczestnik zawiera odpłatną Umowę Członkowską w Klubie bądź poprzez Serwis.
2. Umowa zawarta jest z chwilą wypełnienia przez Uczestnika Formularza Członkowskiego i zaakceptowania Ogólnych Warunków oraz Regulaminu Zajęć.
3. Umowa Członkowska może zostać zawarta na następujące Zadeklarowane Okresy Członkostwa:
1) czas nieokreślony z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia

2) 12 miesięcy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia po upływie 11 miesięcy

4. Minimalny okres zdeklarowanego uczestnictwa wynosi 2 (dwa) miesiące lub 12 (dwanaście) miesięcy – w zależności od wybranej opcji członkostwa.
5. Zawieszenie podlega dodatkowej opłacie miesięcznej w stałej wysokości 25 PLN przy zobowiązaniu rocznym, warunki zawieszania przedstawiane są uczestnikowi przy podpisaniu umowy członkowskiej
6. Przez cały Zadeklarowany Okres Członkostwa Uczestnik obowiązany jest uiszczać Opłatę w wysokości ustalonej z Uczestnikiem dla wybranego Zadeklarowanego Okresu Członkostwa. Opłata naliczana jest miesięcznie.
a) W przypadku braku opłaty w danym miesiącu, po 10 dniach od terminu płatności Tonezone naliczy karę za nieterminową płatność w wysokości 20 zł.
7. Uczestnik uiszcza jednorazową Opłatę administracyjną (wstępną) po zawarciu Umowy Członkowskiej w wysokości obowiązującej w czasie zawierania Umowy Członkowskiej za wyjątkiem okresów promocyjnych, gdy Tonezone zwalnia zainteresowanych Umową Członkowską z jej uiszczenia. Wysokość Opłaty administracyjnej podawana jest Uczestnikowi przed zawarciem umowy.
8. Opłaty z tytułu Umowy Członkowskiej mogą być uiszczane przez Uczestnika:
1) stałym cyklicznym obciążeniem rachunku karty kredytowej po udzieleniu pisemnej zgody Uczestnika w Klubie;

2) w przypadku opłaty innym sposobem niż obciążenie karty kredytowej/debetowej istnieje możliwość pobrania opłaty dodatkowej w wysokości ustalonej przez menagera klubu.
9. W przypadku wyboru uiszczania Opłaty stałym cyklicznym obciążeniem rachunku karty kredytowej, środki pieniężne będą pobierane przez Tonezone każdego  dnia miesiąca, którego została podpisana umowa. W przypadku braku dostępnych środków, Tonezone podejmie czynności w celu pobrania Opłaty w kolejnych dniach.
10. Uczestnik będący stroną Umowy Członkowskiej zapewnia dostępność środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej Opłacie na rachunku karty kredytowej w dniu, o którym mowa w pkt. 7 powyżej.
11. W braku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o braku woli kontynuowania Umowy Członkowskiej przez Uczestnika do końca Zadeklarowanego Okresu Uczestnictwa, po upływie Zadeklarowanego Okresu Członkostwa Umowa Członkowska przekształca się w umowę zawartą na czas nieoznaczony. Umowa Członkowska może wówczas zostać wypowiedziana przez Uczestnika bądź Tonezone z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden (1) miesiąc.
12. Przez cały okres obowiązywania Umowy Członkowskiej, Uczestnik może korzystać dowolną ilość razy z wybranych przez siebie Zajęć pod warunkiem dokonania uprzedniej Rezerwacji.

 

4. UMOWA O PAKIET DNI WEJŚCIOWYCH

1. Uczestnik zawiera odpłatną Umowę o Pakiet Dni Wejściowych na wskazany w umowie czas oznaczony w Klubie poprzez Serwis bądź Aplikację.
2. Umowa zawarta jest z chwilą wypełnienia przez Uczestnika Formularza Członkowskiego i zaakceptowania Ogólnych Warunków oraz Regulaminu Zajęć.
3. Umowa o Pakiet Dni Wejściowych może obejmować jedną z następujących puli dni wejściowych do Klubu do wykorzystania przez Uczestników we wskazanym okresie:
1) jeden (1) dzień wejściowy do wykorzystania w czasie dziewięćdziesięciu (90) dni;
2) dziesięć (10) dni wejściowych do wykorzystania w czasie dziewięciu (9) miesięcy;
3) dwadzieścia (20) dni wejściowych do wykorzystania w czasie jednego (1) roku.
4. Każdy dzień wejściowy uprawnia Uczestnika do skorzystania ze wszystkich Zajęć oferowanych w tym dniu w Klubie. Opuszczenie Klubu przez Uczestnika równoznaczne jest z zakończeniem przez niego korzystania z pozostałych Zajęć w tym dniu i wykorzystaniem jednego (1) dnia wejściowego z puli przewidzianej Umową o Pakiet Dni Wejściowych.
5. Należna Opłata z tytułu Umowo o Pakiet Dni Wejściowych uiszczana jest przez Uczestnika z góry za cały okres obowiązywania tej umowy.
6. Opłaty z tytułu Umowy o Pakiet Dni Wejściowych mogą być uiszczane przez Uczestnika
1) gotówką i kartą płatniczą w Klubie;
2) kartą kredytową i przelewem bankowym z rachunku Uczestnika w Serwisie;
3) kartą kredytową w Aplikacji.
7. Po upływie czasu, w jakim Uczestnik może wykorzystać pakiet dni wejściowych do Klubu, Umowa o Pakiet Dni Wejściowych wygasa. Niewykorzystanie pełnej puli dni wejściowych w czasie obowiązywania Umowy o Pakiet Dni Wejściowych nie uprawnia Uczestnika do zwrotu Opłaty.
8. Przez cały okres obowiązywania Umowy o Pakiet Dni Wejściowych, Uczestnik może wykorzystać pulę dni wejściowych przewidzianych umową pod warunkiem dokonania każdorazowo uprzedniej Rezerwacji.

 

5. UMOWA O JEDNORAZOWE UCZESTNICTWO

1. Uczestnik zawiera nieodpłatną Umowę o Jednorazowe Uczestnictwo w przypadku otrzymania i przyjęcia oferty od Tonezone dotyczącej jednokrotnego udziału we dowolnych Zajęciach bądź tylko wybranych przez Tonezone Zajęciach albo Zajęciach w dniach i okresach wybranych przez Tonezone.
2. Umowa zawarta jest z chwilą wypełnienia przez Uczestnika Formularza Członkowskiego i zaakceptowania Ogólnych Warunków oraz Regulaminu Zajęć.
3. Umowa o Jednorazowe Uczestnictwo uprawnia Uczestnika do skorzystania ze wszystkich Zajęć oferowanych w wybranym, jednym (1) dniu w Klubie. Opuszczenie Klubu przez Uczestnika równoznaczne jest z zakończeniem przez niego korzystania z pozostałych Zajęć w tym dniu i wygaśnięciem Umowy o jednorazowe Uczestnictwo.
4. Uczestnik może skorzystać z Zajęć wyłącznie jeden (1) jeden dzień pod warunkiem dokonania uprzedniej Rezerwacji.
5. Po skorzystaniu przez Uczestnika z Zajęć w danym dniu, Umowa o Jednorazowe Uczestnictwo wygasa.

 

6. WYPOWIEDZENIE UMÓW

1. Uczestnik może wypowiedzieć Tonezone Umowę Członkowską, Umowę o Pakiet Dni Wejściowych bądź Umowę o Jednorazowe Uczestnictwo ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia warunków zawartej umowy przez Tonezone po uprzednim umotywowanym wezwaniu Tonezone do zaprzestania takiego naruszenia w terminie czternastu (14) dni.

2. Uczestnik może wypowiedzieć Tonezone Umowę Członkowską z zachowaniem 30 (trzydziesto) dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie należy złożyć osobiście w klubie przed zbliżającym się okresem rozliczeniowym. Opłata za okres wypowiedzenia jest pełnowartościową opłatą za miesięczne członkostwo.

3. Uczestnik może wypowiedzieć Tonezone Umowę Członkowską podpisaną na minimum 12 (dwanaście) miesięcy przed upływem okresu zobowiązania. W tym przypadku należy opłacić równowartość 40% kwoty jaka pozostała do opłaty okresu minimalnego.

4. Tonezone może wypowiedzieć Uczestnikowi Umowę Członkowską, Umowę o Pakiet Dni Wejściowych bądź Umowę o Jednorazowe Uczestnictwo ze skutkiem natychmiastowym w przypadku działania Uczestnika, które pozostając w związku z niewykonywaniem bądź nienależytym wykonywaniem przez Uczestnika umowy, narusza dobra osobiste bądź nietykalność cielesną innych Uczestników bądź personelu Tonezone, stwarza dla nich zagrożenie dla zdrowia i życia albo powoduje lub bezpośrednio zagraża spowodowaniem szkody w mieniu Uczestników, Tonezone albo personelu Tonezone, po uprzednim umotywowanym wezwaniu Uczestnika do zaprzestania takich działań bądź naprawienia będących ich skutkiem naruszeń.

5. W przypadku wypowiedzenia Uczestnikowi Umowy Członkowskiej lub Umowy o Pakiet Dni Wejściowych przez Tonezone, Uczestnikowi przysługuje zwrot części należycie uiszczonej Opłaty proporcjonalnie do, kolejno, czasu, za jaki Opłata została uiszczona, bądź liczby niewykorzystanych Zajęć.

6. Tonezone może nadto wypowiedzieć Uczestnikowi Umowę Członkowską w przypadku braku uiszczenia przez niego w terminie należnej Opłaty po bezskutecznym upływie wyznaczonego Uczestnikowi dodatkowego terminu czternastu (14) dni do jej uiszczenia.

 

7. WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU I APLIKACJI

1. Tonezone świadczy Serwis i Aplikację na zasadach przewidzianych Ogólnymi Warunkami.
2. Korzystanie przez Uczestników z Serwisu albo Aplikacji jest niezbędne w celu dokonywania Rezerwacji Zajęć.
3. Serwis umożliwia Uczestnikom zawieranie droga elektroniczną Umowy Członkowskiej oraz Umowy o Pakiet Zajęć na warunkach określonych w pkt. 3 i 4 Ogólnych Warunków.
4. Aplikacja umożliwia Uczestnikom zawieranie drogą elektroniczną Umowy o Pakiet Dni Wejściowych na warunkach określonych w pkt. 4 Ogólnych Warunków.
5. Zawarcie Umowy Członkowskiej albo Umowy o Pakiet Dni Wejściowych następuje z chwilą dokonania przez Uczestnika wyboru odpowiedniej umowy, wypełnienia przez Uczestnika Formularza Członkowskiego oraz zaakceptowania Ogólnych Warunków drogą elektroniczną.
6. Umowa Członkowska albo Umowa o Pakiet Dni Wejściowych zawarta przez Uczestnika z Tonezone niezwłocznie przesyłana jest na trwałym nośniku na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
7. Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest spełnienie przez Użytkownika następujących wymagań technicznych:
1) posiadanie urządzenia elektronicznego z zainstalowaną przeglądarką stron internetowych umożliwiającą swobodny dostęp do zasobów Internetu (komputer osobisty, tablet, smartfon);
2) aktywne połączenie z Internetem.
8. Dla korzystania z Aplikacji niezbędne jest spełnienie przez Użytkownika następujących wymagań technicznych:
1) posiadanie urządzenia elektronicznego mobilnego z zainstalowanym systemem operacyjnym iOS albo Android;
2) dostęp do sklepu z aplikacjami Apple Store dla urządzeń z systemem operacyjnym iOS albo do sklepu z aplikacjami Google Play dla urządzeń z systemem operacyjnym Android;
3) pobranie i zainstalowanie Aplikacji na przenośnym urządzeniu elektronicznym;
4) aktywne połączenie z Internetem.
9. Tonezone oraz Uczestnik obowiązani są do niedostarczania poprzez Serwis oraz Aplikację jakichkolwiek treści niedozwolonych.
10. Serwis oraz Aplikacja wykorzystują pliki cookies. Szczegółowe informacje o ich rodzaju, funkcjach oraz sposobie ich wyłączania zawiera Polityka Prywatności.

 

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ (ON-LINE)
1. Uczestnik będący konsumentem, który zawarł z Tonezone Umowę Członkowską albo Umowę o Pakiet Dni Wejściowych na odległość, tj. poprzez Serwis albo Aplikację, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu (14) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Uczestnik musi poinformować Tonezone o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia (pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na podany adres e-mail Tonezone).
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Uczestnik przekaże na jeden z adresów Tonezone wskazanych poniżej, informację o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia.
4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Tonezone zwróci Uczestnikowi wszystkie otrzymane Opłaty, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym Tonezone poinformowano o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wykorzystane przez Uczestnika bez żadnych dodatkowych opłat.
5. Uczestnik jest uprawniony do żądania rozpoczęcia wykonywania umowy przez Tonezone poprzez rozpoczęcie korzystania z Zajęć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W takim przypadku, jeżeli Uczestnik skorzysta z prawa odstąpienia od umowy po skorzystaniu z Zajęć, jest on obowiązany do uiszczenia Opłaty za świadczenia spełnione przez Tonezone do chwili odstąpienia. Należną kwotę oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem Opłat objętych umową, której stroną był dany Uczestnik.
6. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy konsument może skorzystać z wzoru formularza podanego niżej, jednakże nie jest to obowiązkowe:

Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość
Do: Tone Zone sp. z o.o.
Adres: Galeria Metropolia, II p. z dopiskiem „Tonezone”
ul. Kilińskiego 4, 80-452 Gdańsk,

Adres poczty e-mail: [email protected]
Odstąpienie od umowy
Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy następującej usługi:
Data zawarcia umowy:
Imię i nazwisko konsumenta:
Dane adresowe konsumenta:
Podpis konsumenta (tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data:

 

10. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW I KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Tonezone, tj. spółka pod firmą “Tone Zone sp. z o.o.” z siedzibą w Gdańsku, ul. Kilińskiego 4, 80-452 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000598834, NIP 5252645294, REGON 363651101, kapitał zakładowy 5.000,00 złotych.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych w celu realizacji umowy, której stroną jest Uczestnik, w szczególności zaś prowadzenia Zajęć, rozliczania i dochodzenia roszczeń z tytułu Opłat, rozpatrywania reklamacji, kontroli wejść do Klubów oraz w celu marketingu produktów i usług własnych Tonezone.
3. Uczestnik może udzielić dodatkowej, dobrowolnej zgody na przesyłanie mu newsletteru na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
4. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym administratorom danych bez uprzedniej zgody Uczestników.
5. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego jej wykonywania przez Tonezone.
6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

 

10. REKLAMACJE

1. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń bądź uwag do wykonywania umowy przez Tonezone albo skorzystania z prawa odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w pkt. 9 Ogólnych Warunków, uprzejmie prosimy o składanie reklamacji, wniosków bądź oświadczeń:
1) bezpośrednio w Klubie Uczestnika;
2) poprzez formularz dostępny w Serwisie;
3) pisemnie na adres korespondencyjny Tonezone.
2. Reklamacje powinny zawierać dane niezbędne do zidentyfikowania Uczestnika i nawiązania z nim kontaktu oraz zawierać opis zgłaszanego zastrzeżenia.
3. Reklamacje będą rozpoznawane przez Tonezone niezwłocznie. Użytkownik będzie powiadomiony o wyniku reklamacji nie później niż w terminie czternastu (14) dni od jej zgłoszenia.

 

W PRZYPADKU SYTUACJI NIEUWZGLĘDNIONYCH W WARUNKACH ŚWIADCZEŃ USŁUG TONEZONE LUB SPRAWACH SPORNYCH OSOBĄ DECYZYJNĄ JEST MANAGER KLUBU.

Ostatnie zmiany wprowadzone 26.10.2022r.