Regulamin COVID – 19

REGULAMIN FITNESS KLUBU TONEZONE – COVID-19

 1. Należy zachować utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientami i pracownikami siłowni/klubu fitness.
 1. W ciągu dnia w godzinach 13:30-14:30 odbędzie się przerwa techniczna na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń. W czasie przerwy technicznej w klubie nie mogą przebywać klienci.
 1. Na obiekcie przebywać może maksymalnie 170 osób jednocześnie z zachowaniem dystansu 2 metrów.
 1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne dla klientów w obszarze wejścia/ recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz każdej sali do ćwiczeń.
 1. Każde urządzenie używane przez klienta po zakończonym ćwiczeniu jest dezynfekowane. Czynność realizowana jest przez KLIENTA na podstawie widocznej informacji/instrukcji przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji; zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych pomocy – typu maty.
 1. Blat recepcyjny jest dezynfekowany po każdym kliencie, przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się maksymalnie 1 osoba – na podłodze wyznaczone są strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między klientami przed recepcją.
 1. Zabrania się korzystania z suszarek nadmuchowych do rąk.
 2. Zalecana jest płatność kartą.
 3. Szafki na ubranie należy dezynfekować przed i po korzystaniu przez klienta.
 4. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Klienci przed wejściem do obiektu są informowani, że nie mogą skorzystać z usługi jeśli:

  obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej; powinni udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej, są objęci kwarantanną lub izolacją, mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chora na COVID-19.

 6. Jeśli u klienta występują niepokojące objawy choroby podczas korzystania z siłowni/ fitness, pracownicy mają prawo odsunąć go jak najszybciej od zajęć i poprosić o jak najszybsze udanie się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego.
 7. Należy przerwać zajęcia, gruntownie zdezynfekować przestrzenie, w których przebywał zakażony klient oraz zdezynfekować urządzenia/ przyrządy, które były wykorzystywane przez niego w trakcie świadczenia usługi.

Część regulaminu dotycząca strefy KIDS PLAY:

 1. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci nie może być wpuszczone do strefy, rodzic zostanie poproszony o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem.
 2. Dzieciom wodę podaje opiekun.
 3. Po każdym użyciu zabawek lub innych sprzętów przez dziecko, sprzęty te będą dezynfekowane i myte (chyba, że jest tyle zabawek , że każde dziecko bawi się inną).
 4. W strefie Kids Play na jedną godzinę może przypadać maksymalnie 5 dzieci.
 5. Zapisy do strefy są obowiązkowe i odbywają się w recepcji klubu.